Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dankovszky 1826 - A magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben

2015.10.27

 

A’

magyar nemzet

maradéki

az ősi lakóhelyekben.


 

írta

Dankovszky Gergely,

A’ K. Posonyi Akadémiába

A’ görög nyelvnek tanítója.

 Posonyban,

Belnay Örököseinek Betűivel

1826.

 

GÉPELTE: B. RICSI, 2015. október 26.

 

 

Tekéntetes,

nagy érdemű

erdélyi jósef

a’ posonyi kerületben

királyi földmérő úrnak,

a’

magyar nyelv virágzása

kÜlönös

előlmozdítójának.

A. A. A.

 

 

A Szerző.

 

 

Előszó.

Midőn a’ Magyar Nemzet’ ősi lakóhelyét ’s eredetét a’ Görög történetírókból iparkodtam kitanúlni, ’s ki is tanúltam: *) nem volt szándékom, hogy az ő maradékit is felfedezzem. De Porfyrogenneta Konstantinnál olvasván; hogy a’ Magyaroknak némelly része az odavaló környékekben megmaradott: azonnal arra határoztam meg magamat, hogy az újjabb irókat is olvassam, a’ kik Kaukazus hegyének tájékáról, és mostani népeiről irogattak: és így a’ Magyaroknak maradékit ugyan azon lakóhelyeikben, a’ mellyekbe Konstantin Császár a’ Magyar Nemzetnek otthonn maradott részét tette, szerentsésen feltaláltam. Olvasd, ítéljed és légy egészségben.

 

 

A Kaspium tenger’ napnyúgoti partján Kaukazus hegy’ völgyeiben mai napig is lakoznak Magyar Nemzetünk rokonai. Avároknak onnand neveztettnek, mivel birtokjok Fővárossának Vár vala neve. A’ régi történetirók’, és a’ mostani útazók’ előadásaiból világosan kitetszik, hogy ezek az Avárok a’ Magyar Nemzet’ rokonai légyenek, a’ kik hajdan Zavár névvel neveztettek; a’ mint ezt bizonítja Porfirogenn Konstantin.

Az Avár nemzet’ fejedelmét a’ honnybéliek Hunság - Noszálónak, a’vagy Hunndir – Noszálónak nevezik. *)

Avár, Hunnság, Hunndir nevezetű Nemzetnek Országa Koiszu ’s Akszáj folyó vizek és Kaukazusi hegyek között fekszik, és hét részre osztatik. Minden megye lakosaival a’ fő helynek nevét viseli, a’ Magyar Országi szokás szerént.

            Ezen Vármegyék közül némellyek egyenesen, némellyek pedig közbenvetőleg a’ fejedelem hatalmától fügnek.

            Következésképen a’ Magyar Nemzet’ Kaukazusi maradékai a’ köztársaság’ régi állapotját mai napig megtartják, mellyel a’ Magyar Nemzet’ ősei Kaukazus hegynek hajdani lakosai éltek, minekelőtte az elszakadott hét Nemzetségek vezérjeikkel Árpádnak a’ főbbhatalmat egyetértőleg által engedték volna.**)

 

Az Avár a’ vagy Hunnság Ország Vármegyéinek rövid leírása.

 

1.) Avár Vármegye Koiszu ’s Akszáj folyóvizek és a’ Kaukazusi hegyek között fekszik, és 1500 familiát számlál. Városok és Faluk.

Vár, a’ vagy Hunnság ennek a’ Vármegyének ’s az egész Országnak Fővárosa, fekszik Altala jobb partján, a’ melly Koiszu folyó viznek ága. Ez székes Város, és szinte 1000 házból áll. Lakosai a’ legjobb gyapjubol készítenek ollyan vékony keszkenőket, hogy gyűrűn lehessen által húzni. Azzokkal élnek övedzetre ’s Papi tsalmákra; mert az Avárok, ámbár Mohammedánok légyenek, mégis kontyot nem hordoznak, hanem fekete báránybőrből készültt Sipkákban vagy Kalpagokban járnak. Hasonlóképpen fedi bé a’ mi Magyarunk fejét. Kaebuda, az az, Kőbuda (lapidea latrina) nagy falu Atala bal partján, az hajdani fejedelem’ lakhelye, ’s azért a’ Tatároktól Avár-kendnek neveztetett. Ebbe a’ faluba jött Julianus Barát, a’ kit a’ Magyarok XIII. században testvéreikhez küldöttek.***) Únhely, az az, Ónhely falu, melly egy folyó vizetske mellett fekszik, a’ hol onas értz találtatik, a’ mellyből a’ lakosok puska golyobisra való ónt olvasztanak.

Amusó, az az, Ómó – só a’ vagy ómló – só, (a’ mint által helyet átal mondatik) sósforrások mellett fekvő falu.

2.) Ón – szugoly Vármegye 14 falut és 500 familiát számlál, mellyek bizonyos tekéntetben az Avár fejedelemnek hatalma alatt vannak.

Lakhelyek. Ónszugoly, a’ Vármegye’ fő-faluja Kaiszu jobb partján, a’ hol Atala beszakadván szögöt tsinál. Gyomra és Tsirikai, két falu Koiszu partján, búzát és bort bőven termő földön: Harakan vagy Arakon és Balkar, két jelesebb falu.*)

3.) Hidat vagy Hidait, Vármegye 20 falut foglal magában, és 400 familiát. Ámbár tulajdon Úrok légyen; mégis az Avár fejedelemnek hatalmától fügnek, kinek a’ tizedik juhval adóznak.

Hidat a’ vagy Hidait nevezetű falu Koiszu jobb partján Avár alatt fekszik.

4.) Bak – dalal (Hirci mutitio) Vármegye 13 falut foglal magában, mellyek 800 fegyverest állíthatnak. Mint Bakdalal, mint Hidat Vármegye Aszlánbeinek birtoka, de az Avár fejedelmnek hatalma alatt.

Bakdalal a’ Vármegyének fő – faluja, Hidat mellett; Koiszu partján.

5.) Mukrat Vármegye 200 familiával az Avár fejedelemnek közbenvetőleg engedelmeskedik. Mukral a’ Vármegyének fő – faluja Karak mellett, a’ melly Koiszunak egy ága.

6.) Karak Vármegye 1100 familiát sázmlál 23 faluval, Avár fejedelem alatt. Lakhelyek: Karak fő – falu, Mukrat felett. Szuratlan vagy Szoratlan (Ventilationis expers, Klaproth szerént Szuratl) falu 200 familiával. Rugsábe, talám, Rugsaba 1500 familiával.

7.) Kaeszeruk Vármegye (Klaproth szerént) talán Kő – szérük (lapidea Areae), 14 faluval, független az Avár fejedelemtől. Kőszérük falu, Karak forrásánál.

Umu – kan neve az Avár’ mostani Noszáljának; 60 esztendős, (t. i. vala 1814. eszt. mikor íra Klaproth) és Mohhammedán minden alatt valóival. Illendőképpen él, ’s mindenben kitetszik nála a’ bőség, és vagyonosság. A’ házának, mellyben se alkalmatosság, se tisztaság nem hibázik, üveges ablakjai vannak a’ melly Kaukazus hegyén ritka dolog. Több esztendő előtt Kiszlár Varossából fügő orát hozata, melly orákat vere. A’ ház béjárása mellett egy nagy szoba áll nyitva az idegenek számára. Ennek minden szegletében készen találtatnak mosdó edények, tiszta víz és kendők; ezen kívül egy teritett hoszszú asztal, mellyen kenyér, vörös-hagyma, só, főt, és sültt birka – hús áll; hogy a’ jövevény könnyen tisztíthassa magát, sőt jó is lakhassék, minekelőtte a’ fejedelem házába lép, és előtte megjelenik. Az asztal mellett lótsák vannak Perzsiai szőnyegekkel bévonva, mellyekre Aziaiassan le telepedhetnek.

A’ tulajdon népen kívül fügnek a’ Noszál hatalmától, hol többet, hol kevesebbet, több más Nemzetségek is, mellyek az ő nyelvök szerént atyafiaknak neveztettnek : némellyek közűlők adót fizetnek Néki, vagy segítő sereget állítnak. Az Avár népből tsak 2000 katonát gyűjthet, de szükség idejében a’ többi Nemzetségekből még 10,000 legény áll szolgálatjára.

Ő kénszeritté a’ Georgiai Királyokat a’ békességnek esztendőnként 6000 Orosztallér’ letétellel való megváltására.

Vár Várossában még most is közönségesek sok ollyan nevek, mellyekkel a hajdani Hunnok és Magyarok éltek.

 

 

 

Hunn vagy Magyar nevek.

 

  •  
  •  
  •  
  •  

Attila’ fijának nevei

Álmus; Árpád Attyának neve.

Zolta; Árpád fijának neve.

Geysa; a’ szent István Attyának neve.

Sarolta; a’ Szent István Annyának neve.

 

Vár Városában előforduló nevek.

 

Uldin; familiának neve.

Addila, az az: Agytiló; férfji név.

Budach; familiának neve.

Dingazik; familiának neve.

 

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

 

A’ Magyar Nemzet maradéka nem tsak a’ Kaspium tenger’ napnyúgoti mellyékén, hanem a’ Kaukazus hegy közepén is találtatik és pedig a’ Kuban, Bagzán, Tsegem, Nyáltsik, Tsöreg és Argudán ·) folyóvizek keleténél. Három a’ Nemzetsége, tudniillik: Karátsaé, (Karatschai Klaproth szerént) Bal-kar, és Tsergő. (Klaproth szerént Tscherige) Vénebbjeiknek beszéde szerént laktak ők régenten a’ mostani Kuma pusztában, és Don folyóvizéig terjedtek; de mikor volt légyen ez, nem tudják megmondani. Fő – Városokat, a’ melly mint mondják, igen fényes volt. Madsharnak (Magyarnak) nevezték. Ők bizonyitják azt is, hogy Madsharnak még most látható omladéki ugyan azonnak légyenek maradványi. Itt külömbféle fejedelmeik úralkodtak, kik VIII. század’ kezdetén szomszédjaikkal szüntelen ellenkezvén, utolájra ezektől elhajtatának; akkor költöztek nagy Kabardába, a’ honan későbben a’ Tserkeszektől kiszorittatván, ’s több tsapatra osztatván fel, a’ legmagasabb hegyen a’ Kuban, Bagzán ’s Tsegem keleténél kénszerittetének honnozni. ’s a’ t.

A’ Karátsaé nevű nemzetség e’ felett bizonyítja, hogy Madshar (Magyar) városból a’ mostani honyába elébb indúlt légyen, mintsem a’ Tserkeszek Kabardába jöttek volna és nevét tudniillik: Karátsaé ¨) ama’ vezértől származtatja, a’ kitől függe, midőn Kuban folyóviz mellett teleedett meg. Most kőszikla völgyekben a’ 16,700 láb magasságú Elburs hegynek, mellynek Menykőtáv ** nevet ád, allyán, Húrzúg, Kuban ’s Teberdőn ***) folyóvizek mellett lakik.

 

 

 

 

A’ Karátsaé’ birtoknak határai.

 

Napkeletről Kantsal, Tsalpak, ’s Ordai hegyek; éjszakról Árszedts, Kőtsergén, Baromút és Maró hegyek *) választják a’ Karátsaéket a’ Tserkeszektől és Abaszoktól. Napnyúgotról az Abaszi, Trámkt, Lo’u és Klits nevezetű Nemzetségek laknak.

Karátsaé főfalujok 250 házzal Húrzúg folyóvíz mellett fekszik.

A’ Karátsaék’ Fejedelmeinek legfényesebb familiái ezek: Sokalli, Orozbé és Magyari.

A’ Nép se fejedelmének se a’ Nemes Embereknek adót nem fizet; hanem a’ fejedelmeknek hatalmok vagyon minden lakostól tulajdon használatjokra lovakat venni, a’ mellyeket egy idő mulva a’ tulajdonosoknak viszsza adnak. A’ Nemes embereknek pedig kötelességők, fejedelmeiket háború idejében lovon késérni.

A’ Karátsaék a’ Kaukazus hegynek legszebb lakosaihoz tartoznak, és a’ Georgiaiakhoz inkább hasonlítanak, hogy sem a’ pusztában kóválygó Tatárokhoz. Szép testálkotásúak és tetzetős kévonasú ortzájokat fejér bőr és nagy fekete szemek ékesittik. Nálok nem találtatnak se széles ’s lapos képek, se bennülő és rézsuti szemek, a’ mint a’ Nogiaknál; melly azt mutatná, hogy a’ Mongol Nemzetségekkel öszveelegyedtek vagy éppen egyé lettek.

Közönségesen tsak egy feleséget vesznek; mindazáltal találtatnak közülük két ’s három feleséggel élők is. A’ más hegybéli lakosoknak szokása ellen feleségeikkel emberségesen és nyájasan bánnak, annyira, hogy a’ feleség itten, mint Europában a’ férjnek társa, nem pedig szolgálója légyen. Ha a’ Fejedelemnek vagy a’ Nemes Embernek a’ törvényes feleségétől gyermekei nintsenek, hanem rabszolgálóval magzatoz, olyan fi vagy leány magzat tsonkának (Klaproth szerént Tschankuának) neveztetik.

A’ Karátsaék nem olly ragadozók, mint szomszédjaik, tudniillik: a’ Tserkészek és Abaszok; sőt inkább ragadozás és tsalás olly szavak, a’ mellyeket nálok ritkán lehet hallani. Igen szorgalmatosak, és legtöbben földmivelés által táplálják magokat. Mindenestűl 250 familiából állanak.

Földjök termékeny, búzát, árpát, tar búzát (triticum muticum) és füvet takarmányra bőven terem; de ezen dűlő tsak egy mérföldnyi térségű, mivel az egész környék erdőkkel van fedve, a’ mellyekben sok vad körtvélyfa találtatik.

A’ Karátsaék igen jó sajtot készitnek, és legközönségesebb ételek a’ Kefir, az az: kövér, és Süszlik, az az: sült örühús. A’ serek legjobb az egész Kaukazusban, és az Angliai Portérhoz hasonlít. **) Italt is készítnek Klaproth szerént Bosza nevü, az az: Búza kölesből valót. Általjában a’ Karátsaék nemzete legpalérozottabb Kaukazusban, és szomszédjaikat szelid erköltsökkel meghaladják.

Azon Nemzetségnek, melly Árpád vezérlése alatt ősi lakhelyéből kiköltözött, hajdam nevei még most is virágoznak a’ Karátsaék legjelesebb familiáiban, tudniillik: Kara, Kaszi, Mudara. E’ neveket viseli három: Sokalli familiából eredett, most élő fejedelmi személy, és 1000 eszt. előtt ugyan azon neve volt Árpád alatt való három nemzetségnek úgymint: Karé, Kaszé, Megyeré. Lásd Gregorij Dankovszky; Hungarae gentis avitum cognomen etc p. 16. sqq.

E’ leírt Nemzetségek’ Magyarsága, akár nyelveket, akár testi ’s lelki tulajdonságaikat tekéntvén, még nem volna arra elegendő bizonyság, hogy ezek a’ Magyar Nemzet maradéki. De minekutánna mint Görög mint Hazai történetirók’ bizonyságaival élvén megmutatám, *) hogy a’ Magyarok ősei a’ Kuma folyóvize mellett lakoztak vala, hogy azután Atala ’s Koiszu folyóvizek mellé indúltak, és hogy innét Moldaviába, utoljára pedig Pannoniába szálltak; hogy némelly részök a’ Kaukazus hegy környékében megmaradt: kiki látja, hogy a’ leirott Nemzetségek a’ Magyarok maradéki.

Porfyrogenneta Konstantin bizonysága szerént a’ Magyaroknak régi nevök Zavár vólt: a’ nemzetségek, mellyek a’ Magyaroktól elválván, a’ Kaukazus hegyen megmaradának, a’ hajdani, tudniillik: Zavár nevöket megtarták, mellyel most is élnek. Mert Avár annyi, mint Zavár, valamint ászló ’s Zászló ugyan azont jelenti. Vagy pedig mint az Avár az A betűknek elhagyásával ’Z Avár szová válik: mint és helyett ’s mondatik. Erősiti azt azon kivűl a’ Zavár névnek Görög fordítása, mellyet Porfyrogenneta Konstantin Császár tesz, mondván: „Zavár, az az: megerősített vagy erős vagy Vár birtokáért erős, veszedelmen kivűl való. Tsalhatatlan bizonyságúl szolgál azon jegyzet egy Magyar kronikában, melly Gróf Illésházy István kegyelmének Könyvtárjában tartatik fel, ’s mellyet Endlicher Istán Úr hirdetett, **) a’ mellynek szavai ezek: „Scythia situm habet munitum, quo din solo loco uno parvissimo vadus ibi reperitur, propter quod ipsi Scythae (de Hungaris loquitur) nulli imperio ne cin Macedonico aliquo tempore sunt subjuncti, et pro tanto vocamus eos demptos i. e. exceptos ab omni potestate.” Még a’ vak is látja, hogy ezen Deák forditás: „Vocamus eos demptos i. e. exceptos ab omni potestate.” nem egyébb légyen, mint a’ Magyar Zavár forditása.

Somogyi Sándor Úr könyvében (Dentu Mogerek) azt állítja, hogy ezen név Zavár többen számban változás nélkül nem maradhat, és hogy azért az olvasásnak helyreállitása, a’ mint én tettem, nem igaz. De ha tettzeni fog Somogyi Sándor Úrnak a’ következő rendeket olvasni, mindjárt meglátja, hogy hibát ejtett. Cedrenus p. 85. ; Theophanes chronogr. p. 119.

A’ tudományos Klaproth Úr, a’ ki 1807 ’s 1808. esztendőkben a’ Kaukazus tájékin útazott, és az odavaló vidékeket ’s lakosokat leirja, azt gyanitja; hogy az Avár nemzet Várchonitáknak maradéka. De az Avár nemzet Várchoniták maradéka nem lehet, a’ mint azt munkámban megmutatám. ***) Ha a’ nagy érdemű Klaproth Úr munkáimat a’ Magyarok’ régi lakhelyökről ’s származásokról már 1808. esztendőben olvashatta volna, és a’ Magyar nyelvet beszélné; bizony velem egy gondolaton volna, és Schlőzer hibás vélekedésének a’ Magyarok Finnusi eredetjökről hely nem adott volna.

Némelly szavak’ feljegyzése, mellyekkel a’ Magyar nemzet’ Kaukazusi maradéki élnek Klaproth irása szerént.

 

 

A szónak az ereje.                    Kaukazusúl.                           Magyarúl.

 

Leo                                           Arszlan                                   oroszlán

Ocrea                                        Tschekma, Tschegma            tsizma.

Pater                                         ata                                          atya.

Mater                                        ana, ennim                             anya.

Ecce                                          mi                                           íme!

mel                                           niz, miz                                  méz.

manus                                       ketschi, kaschu                      kéz, kezetske, katsó.

mille                                         asyr                                        ezer.

Iris                                            enei Dirka                              mennyei gyűrka;most szivárvány

lapis                                          kou                                         kő

superciha                                  szemildekek                           szemöldökök

asini                                          szamaroch                              szamárok.

caput                                         ada                                          agy

securis                                      atschi                                      átsi; szekertze, tót szó

fluxus                                       our,or                                     ár.

rana                                           bachka                                    béka

mare                                         tengiszlje, tengis                    tenger.

facies                                        humerat                                  ábrázat; tót szó, humerat pedig

                                                                                                 származik homoru szóból

cortex                                       chey                                        béj.

foemina                                    arwat                                      árva vidua.

myslax                                      aus                                          bausz, bajusz.

barba                                         szakal                                     szakál.

testudo                                      tachfabacka, taschbaka          táskabéka, most teknős béka.

capra                                         etschki                                    ketske

ovis                                           eu                                           juh

ager                                           meidan                                   megye.

cilium                                       nitovil                                    nyitovély; nyitni törzsökből;

                                                                                                 most szemssör, szempilla

mons                                         law                                         táva proent, quia mons eminus

                                                                                                 conspicitur.

sollis                                         dubura,toba                            dómború, convexus, domb

                                                                                                 törzsökből.

pons                                          chid                                        híd.

venenum                                   marg                                       méreg

non                                            ne                                           ne

ensis                                         tur                                           tör.

hasta                                         balta                                       balta. Mivel ezen szó a’

                                                                                                 Magyarok maradékinál még most

                                                                                                 is szokásban vagyon, nem lehet

                                                                                                 kételkedni, hogy ő nékik már

                                                                                                 akkor, mikor a’ Kaukazus mellett

                                                                                                 laktak, a’ Görögökkel közök volt.

arcus                                         jaj                                           íj

culter                                        bitschag                                  bitsak.

falx                                           tschalga                                  salló, sarló.

vinum                                       tschagir                                  tsiger secundarium vinum;

                                                                                                 Tröster Wein.

domus                                       ü, ui                                        ház üstöke.

porta                                         kapu                                       kapu.

lignum                                      odun                                       odú   arbor   cava, caverna.

stramen                                     szalam                                    szalma.

soror                                         badschin                                 bátsi

maritus, vic                              ere                                          férj.

bos                                            oküsz                                      ökör.

vacca                                        innek                                      ünö, üszö, juvenca.

felis                                          meschuch                               matska.

camelus                                    dewich, tewa                          teve.

gallus galli naceus                   choros                                    kos, koros.

gallina                                      táuch, táuk                             tyúk.

radix                                         kök                                         gyök.

flilius                                        ulan                                        újlán, újleány.

bonus                                        íji                                            jó.

caeruleus                                  gök                                         kék.

proles                                        uschag                                    újság juventus, novitas

senex, tempore                         kart                                         kárt.

vitiatus, attritus

pulcher                                     aru                                          árú pretiosus, hine pulcher, nam

                                                                                                 in Caucaso pulchrae vendumtur.

parvus                                       kütschük                                 kitsin.

locus incultus Steppa               körr                                        kör peripheria, plaga.

amplus                                      beük                                       bőv.

humilis                                     alltschag, allascha;                alatsony

arena                                         kum                                        homok.

lacus                                         atau                                        a’tó.

domus                                       kek                                         kukjárás hodie ambulacrum super

                                                                                                 tecto navis.

fructus                                      jimisch, gimisch                    gyümölts.

puteus                                       ekui                                        kút

natare                                        üszgi                                       úszni

trans                                          ondon                                     onnan

eis                                             mundan                                  aminnen.

hora                                          szachad                                  szakadt; pars a’ tempore avulsa.

ver                                            jaswasch                                 tavasz.

hyems                                       késch, kisch                           késő tardus.

heri                                           tünegun                                  öszvevetett tünni és tegnap

                                                                                                 szavakból

coelum                                      gköck, gök                             kög circulus, coelestis circulus.

stella                                         juldus                                     gyúladni flammescere a’ törzsöke

mercurius                                 geneszu                                  kényeső

flavus                                        sareh                                       sárga

bellator                                     dögisch                                   dögönyezni, a’ törzsöke.

caedes                                       öldirmag                                ölni a’ törzsöke.

heros                                         kotschag                                 kotsag

mors                                         ölüm                                       ölni, a’ törzsöke.

felis                                          tzitzik                                     tzitzi

equus                                        loch                                        ló.

pullus                                        kotam                                     kotlani a’ törzsöke.

ramus                                        gjanesch                                 gaj

cerevisia                                   sira                                         ser.

fumus                                       kür                                          kürtő fumarium.

caligae                                      chat’si                                    gatya

sclopus                                     toop                                        toppanni, a’ törzsöke.

dulcis                                        mazeli                                    mézes.

teter                                          uondo                                     undok.

clivus                                        bird. bartzé                             bértz.

fossa                                         achker                                    árok

turbo                                         fuv                                          fúvó; fúni a’ törzsöke

judicium                                   tarchoni,                                 tárnok; olim tarchan judex.

                                                                                                 Vide Corpus Juris Hungarici.

 

* ) Lásd: Hungarae gentis avitum cognomen etc. et Hungarae Constitutionis origines etc. auctore Gregorio Dankovszky.

*) Klaproth Úr Német útazó ezt így betűzi: Chundság-Nuzahl; Chundir-Nuzahl. Ebből következik, hogy a’ Kaukazusi rokonaink most is H betű helyett Ch betűknek hangjaival élnek; a’ mint a’ XII. században irtak a’ Magyarok p. o. homuv helyet: chomuv. (Lásd Nicolai Révai antiquitates Literaturae Hungarieae) Nuzahl Magyar betűkkel irva Nuszál a’ vagy Noszál ugyan az, a’ mi nódító a’ vagy nógató. Noszál pedig származik nosza szóból . Chundir két szót foglal magában t.i. Chunn a’ vagy Hunn és Dir. Dir pedig dirib szónak megröviditése; mondatik is dirió – darub. Abból azt lehet kihozni, hogy Hunnság noszál annyit tészen, mint a’ Hunnok nógatója, fejedelme; és Hunndir Noszál a’ Hunnok’ maradékainak fejedelmét fogja jelenteni.

**) Lásd Gregorij Dankovszky Hungarae Constitutionis origines.

***) Lásd Gregorij Dankovszky: Hungarae gentis avitum cognomen etc. p. 42.

 

*) Klaproth Úr ezeket így betűzi: Gumrah, az az, Gyumra vagy Gyomra nyilván azért neveztetett úgy, mivel termékeny a’ környéke. Tsirikai, Klaproth szerént Tschirikai, tsira szótól származik. Nálunk Sáros Vármegyében talaltatik ehez hasonló nevezetű Tsirts falu; Arak falu pedig Mosony Vármegyében.

· Kúban, ma: Kőben. Mert a’ régiek ő helyett u betűvel éltek. Lásd Révai Miklós: Antiquitates Literaturae Hungaricae. Kőben pedig ezen folyó viznek neve, mivel az árka igen köves, a’ föld leírok előadásai szerént. Bahzán, az az: Huc illue currens, divagans. Ezt Klaproth írja németül Bakszan. Nyáltsik, az az: Nyálja a’ tsiknak. Tsöreg, az az: Rivulus streperus, a’ mint tsörgetni. Klaproth szerént Tscherek. Árgudán ugyan az, a’ mi Áradván.

¨)Kiki látja, hogy Karátsa Magyar név, a’ melly közönségesen bévett nevezet volt; mert ezen név alatt a’ Szkiták vagy Hunnok vezérjét esmérjök, a’ ki seregével Alexius Kommenus; Romai Császárnak a’ XI. században a’ Patsinakiták, és tsak hamar azután a’ Kumánok ellen segítésgül volt. (Lásd Komnena Annát p. 155. 222. Esmerünk is egyel a’ hét Magyar Nemzetségek közül, a’ mellynek Karé volt a’ neve.

**) Menykőtáv, Klaproth szerént Mingitav. Hihetőképen azért neveztetik igy, mivel ezen hegy igen magas lévén néműnéműképpen menykőfogó. A’ egynek pedig Táv a’ neve; mert minden hegy távo vagy távol latzik.

***) Húrzúg, Klaproth szerént: Churszuk, a’ zúgásától kapta nevét. A Kuban nevét már felül világosítám meg. Teb – erdőn (Klaproth szerént Teberde) az az: az erdőn által tebő. (flluitans)

*) Kantsal, (Klaproth szerént Kandschal) Baromút; Magyar nevek. Szinte úgy: Tsalpak, (Klaproth szerént Tschalpak) az az: a’ tsaló – tsúfoló vagy pakotsáló; azért latszik olly nevűnek lenni, mivel vissza hangzik. Ordai (Klaproth szerént Urdi; mert a’ régi Magyarok o heyett u betűvel éltek) ennek neve attól vagyon, mivel ordas vgy ordai ollyan mint az orda. Árszedts, (Klaproth szerént Auarszetsch)  mert árnak szedője. Kőtsergén. (K. sz. Ketschergán) mert a’ földszine köves. Maró (Kl. sz. Mara.)

**) A’ Német útazó Klaproth Úr, a’ ki a’ Magyar nyelvet nem tudja, és azért a’ Karátsaékban Magyarokat nem keres, ezeket így betűzi: Budai, az az: búza, Arpa, az az: Árpa; Tari; az az: Tarbúza; Körtmü, nálunnk: Körtvély; Bischlik, az az: bős lyik; nálunk most sajt; Kefir, az az: Kövér; nálunk most Szalonna, ez tút szó; Szra, nálunk ser.

*) Lásd Hungarae Gentis avitum Cognomen etc. Hungarae Constitutionis origines etc. Anonymus Belae regis notarius, Simon de Keza et Joannes de Turotz recensiti ae illustrati auctore Gregorio Dankonvszky Posonü 1826.

**) Lásd: Wiener Jahrbücher der Literatur 1826. 1-ter  Band. Anzeigeblatt p. 16.

***) Lásd Hungarae Constitutionis origines etc.