Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

129 A székelyek eredete, történelme kicsit másképpen

Bakay Kornél - A székelyek eredete, történelme kicsit másképpen -

Kivonat Kozsdi Tamás, 2013. febr. 16. (Előadás 2009-ben volt)

 

1. A székelyek eredete nemzetközileg vitatott kérdés a hivatalos álláspontban. Valójában 300 éve ez a kérdés már megválaszolt. Sőt könyvtárnyi az irodalma is e témának.

2. Volt aki kitalálta hogy a germán gepidák szolganépei a székelység, akiket itt legyőztek és szétszóródtak. Felmenekültek a hegyekbe.

3. Az is elképesztő teória, hogy a székelyek az államhatalom által széttelepített határőrök akik azokból verbuválódtak akik hadifoglyok és zavaros származásúak voltak. (Ez akadémiai elfogadott tétel ma!)

4. A székelység eredetére az a főtény hogy ők NEM magyarok. Ez a kitalációinak a lényege. Pauler Gyula és az ő nyomdokain Hóman Bálint volt akik ezeket a tévtanokat kidolgoztatta és elfogadtatta.

5. Engel Pál, Kristó Gyula, Róna Tas, a 20. sz.-ban azok akik erős blokkot képeznek abban hogy nem jellemző rájuk a magyarság iránti rokonszenv. Kristó 1996-ban írta a székelyek eredetéről: "a székelyek idegen török nyelvű népek, akik csatlakoztak a fejveszetten menekülő magyarokhoz, és a 9. századra elkezdtek elmagyarosodni, és a 10. sz. elejére kicsit meg is tanultak magyarul" !!! - Ezen a tanon nőtt fel 3 nemzedék!

6. A vad marxista Köpeczi Béla parancsnoksága alatt adta ki az Akadémia Erdély történetét 3 kötetben és a több ezer oldalból csak NÉGY oldal foglalkozik a székelyek eredetével, leszögezve minden vitát: hogy a székelyek idegen eredetű nép akiket a magyar királyok széttelepítettek a határok mentén.

7. A magyar nyelv a jellemzői alapján a 8 ősnyelv közé tartozik. A ragozó rendszere eltér az Európát benépesítő, minket teljesen körülzáró árja (indoeurópai) népek hajlító nyelvével: Latin, újlatin, germán, szláv.

8. A magyar nyelv szókincs állománya, a szógyökök és szóbokrok alapján Arany János 1,5 millióra becsülte. E nyelvnek a legszebb művelői és őrzői a székelyek!!

 

9. A moldvai csángók nyelvezete igen erősen sejteti hogyan hangozhatott a magyar nyelv 1000 éve. De a székelyek képviselik a magyar nyelv legszebb legarchaikusabb mindennapi gyakorlatát.

10. A nyelvi örökség mellett van egy tudati hitbeli örökség, hogy a székelyek Atilla hun király utódai. Amit vallok magaménak, az is történelmi forrásnak vehető.

11. Ezek alapján két súlyos ellentmondással állunk szemben. Az elmúlt 150 évben hihetetlen nagy méltánytalanság érte a székelységet. Kezdetektől fogva "minket itten nem szeretnek".

12. A Kárpátok 340 ezer km2-es térség, az egész Európához képest nem nagy terület, de egy isten alkotta természeti egység. Ezen belül Erdély egy teljesen sajátságos világ.

13. 103 ezer Km2 került Trianonnál Romániához. És csak 93 ezer km2-t kaptak a magyarok, maradt a magyaroknak. Csak a kelet felé eladományozott része nagyobb! Nemzetközi magyargyűlölet jelölője ez. Erdély 29 ezer km2. A teljes magyar alföld 100 ezer km2. Erdélyi medence 400m a tengerszint felett. Ezt veszi körbe egy 1500 km-es Kárpát koszorú, amely 1000-1200 m-es csúcsaival.

14. Az 55 millió km2-es Eurázsiának Erdély páratlan pici területe az egyetlen ahol a latin-germán, a görög-szláv és a szkíta-hun-avar-magyar kultúrkörök egyesülve találkoznak! Ez rendkívüli jelentőségű. Ez az egyetemes emberi művelődés 3 alappillére. Ebből szereti a "hivatalos" történelem tudomány kihagyni a harmadikat.

15. Ha egy nép megtelepszik egy területen akkor annak nyoma kell hogy maradjon. Ez a régészet lényege. Ha házaat építek, csatornát építek, öntözök, halottaink vannak akkor ennek nyoma van.

16. A Haza az élők és a holtak ELSZAKÍTHTATLAN egysége. Ahol a sírjaink vannak AZ a hazánk. Akár lerombolják, bemocskolják a sírjainkat, az élők közössége együtt van a halottakkal. Vérközösség, érdekközösség a haza alapja, és nem az hogy magyarnak vallja e magát, vagy hogy beszéli e a nyelvet. A vérközösségben lévő vállalja a múltat, és közös elképzelése van a jövő építéséről, a hagyományok őrzése által hagyja a genetikai örökséget érvényre juttatni.

17. 20 éve a genetikai kutatás a történettudomány eszköze lett. Felforgatta ez a történelem tudományt. Az őstörténetünk felbolydult.

 

18. A ma élő magyar lakosságnak több mint 9%-a Közép és Belső Ázsiaiakra jellemző DNS-ekkel bír! A franciák és a németek esetében nem éri el az 1%-ot sem. Ez genetikai örökség!

19. Mivel nincs felmutatható régészeti lelet amely viseletben fegyverben ékszerekben egy olyan folyamatosságot mutatna a kezdetektől, ezért szoktak fölényeskedni a tudomány képviselői, hogy ezek álmodozások. Azonban a viselet és a fegyverzet mind divatok, az adott korra jellemző. Nem lehet tehát ezen az úton előre jutni. Ilyen régészeti leleteket nem lehet felmutatni.

20. A DNS genetikai vizsgálatok igen költségesek. Európa népei közül a magyaroknak a LEGKEVESEBB közük van a finnekhez, észtekhez és a Szibérián túli osztjákokhoz, obi ugorokhoz. Ez tudományos tény, világszenzáció, de az akadémia "használhatatlan"-nak nevezte ezt a bizonyítékot.

21. A régészeti leleteken túl a helynevek is az egykori népre utal. A patak, a folyó, a hegy, a völgy nevei. Ezek is egy ott élő népre utal. A Kárpát-medencében ez a kutatás hihetetlen sokat mond.

22. 16,5 ezer nevet gyűjtöttek össze a régészeti topográfiához Bakayék az Akadémián - amikor dolgozott még ott -. Ennek 93%-a SZÍNMAGYAR helynév!!!

23. A Kárpátok nyugati határa Linz környékén van, Délen pedig a Száva vonala, tehát a 340 ezer km2 NEM a történelmi Magyarország területét jelenti. Ebből 220-240 ezer Km2 lehetett az egykor lakható terület a szkíta kortól kezdődően (Kr.e. 6. sz.). Ez a megtelepedettség.

24. Atilla megölése után 453-tól egy évszázadig a germánok próbálják birtokba venni. Ezen kívül évezredeken át nincs más nép csak a szkita-hun-avar-magyar..

25. Erdélyben 2056 helynevet gyűjtöttek össze. Ebből 102 szláv eredetű, 16 román eredetű, a többi Színmagyar. A mai nyakatekert román nevek mind tükörfordítások ez ne tévesszen meg senkit.

26. Vitathatatlan nyelvemlékek sem maradtak ránk. Ugyan Kb félezer rovásbetüs szövegünk van amelyek fontosak és hitelesek, de a rovásbetük feloldása nem egyértelmű. A török is ragozó nyelv, tehát nem tudjuk milyen nyelvből oldjuk fel a rovást, törökből, magyarból, másból?

XXXX 27. Bakay gondolata és KONKLUZIOJA az, hogy eredetileg az egész Kárpát-medencét kitöltő magyar etnikum szerves része volt a székelység!!! Ezért van az hogy székelyekkel találkozunk az Ausztriához csatolt Őrvidéknél, a göcseji néphagyomány székelyeknek tartják magukat, a Vág mellettiek is. Baranyában Pécs környékén is vannak székelyek. Vannak Szabolcsi székelyek is.

28. Az erdélyi helynevek TETEMES része megtalálható a magyar tájegységek szinte egészében. Pl. Csík (Fejér m.), Vargyas, Almás, Kolozs, Csoma, Lak stb. 93 székely név megtalálható 200 esetben a magyar nevek között is!

29. Miért van mégis hogy a székelység elkülönült?

1. a székelység hun hagyományai máig él.

2. A székelység kiváltsága egyedülálló a magyar történelemben

3. A székelység teljesen egyedülálló szervezeti rendje

4. a székely magyar ősi rovásírás

5. Erdélyi régészeti emlékek sajátosságai

6. Genetikai DNS vizsgálatának tanúsága.

30. Anonymus a Kórógy vize mellett említi a székelyeket. De Anonymus NEM ÉLHETETT a 13. sz.-ban! - vallja Bakay. A megmaradt kézirata többszörös átírás.

31. Mikor lakta az a népesség az egész Kárpátokat akiknek maradéka lett a székelység? Bakay szerint ez az avar kor volt (7-9. sz.). A székelység egy nemesi társadalom! Az hogy minden széken szabad ember élt. Mindenki aki magyarul beszélt szabad ember volt. A székelyföldre került emberek - nemes emberek - és csak ők MEG TUDÁK őrizni. Ezt a Ny-mo-i ember nem tudta megőrizni, sem a Vág menti, sem a Bihari, sem a többi. A feudális magyar királyság ELVETTE tőlük a szabadságot. Akik el tudtak vonulni a Kárpátok magas hegyei közé, egy bizonyos lélekszámú népességről van szó, megőrizték a kiváltságaikat. SOHA NEM FIZETTEK ADÓT SENKINEK!

32. Lófő, puskás, közszékely. Hadnagy, Székbírók. 1562-ig senki nem bántotta a székelyek jogait. Tiszteletben volt tartva a joguk, nem csak elismerték!! A közszékely joga is védett volt!! KIVÁLTSÁG TÖMEG jelenik meg Mátyás törvényeiben is.

33. Az egész kiváltságrendszer a KATONÁSKODÁSRA épült. Ők NEM ajándékba kívánták ezt a szabadság ill. nemesi jogot, hanem azért, mert ők vérükkel védik a hazát. De csak kizárólag a hazát. Külföldet nem. Semmi pénzért nem lehetett őket rávenni 1562-ig. Ez egy magyar nagyfejedelemség ill. keresztény magyar királyság idején NEM jöhetett létre, vagyis a székelyek kiváltságaink korábbinak kell lennie. !! Később a feudális és európai rend sem tolerálta volna a kialakulását.

 

34. A székelység a Kárpátok szélébe húzódásával TUDTA megőrizni azt a szervezettségét amit mindenki más elvesztett már a 11. sz.-tól kezdődően.

35. 34 ezer családról tudunk a 13. sz.-ban. 5 fővel számolva 150 ezer főt jelen. Mátyás korában 500 ezer főre duzzad. Igen jelentős s magában álló közösségről van szó. Erőteljes a szaporodási ráta.

36. A legrégebbi szabadságjogokat a székelyek őrzik, és ma is megilleti őket. Ez történelmileg megalapozott! Vissza kéne állítani a belső öntudatot nemcsak a székeket.

37. 2009-ben 3 magyar vármegye már idegenek kezén van. Az indoeurópaiak nyíltan törekednek már arra hogy az Európa-idegen szkíta-hun-avar-magyar népesség lekerüljön a térképről. Birtokba kívánják venni a területet. 

 

Statisztika

Most: 2
Összes: 668223
30 nap: 5892
24 óra: 221